O nama

Nacionalni tim

 

Beogradska otvorena škola

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. 

Ciljevi Beogradske otvorene škole su razvoj ljudskih resursa, unapređivanje javnih politika i jačanje kapaciteta. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz obrazovne programe, izgradnju mreže partnera, i kroz rad programskih oblasti - Dobro upravljanje; Energija klima i životna sredina;  Evropske integracije; Omladinske politike; Unapređivanje zapošljivosti.

Ovaj projekat realizovan je u okviru programske oblasti Unapređivanje zapošljivosti koja svoju misiju vidi u podržavanju pojedinaca da kreativno odgovore na izazove aktivnog traženja, dobijanja, zadržavanja i napredovanja na poslovnom i privatnom planu. U eri dinamičnog globalnog tržišta rada, čestih ekonomskih i društvenih kriza, važno je uticati na razvoj veština za upravljanje karijerom, celoživotno učenje i što lakšu tranziciju iz obrazovanja na tržište rada (ili u obrnutom smeru kada karijerni razvoj to zahteva).

Stoga tim za unapređivanje zapošljivosti Beogradske otvorene škole podstiče kontinuirani razvoj pojedinca, celoživotno učenje i ukupni ekonomski razvoj društva kroz doprinos uspostavljanju sistema karijernog vođenja i savetovanja i jačanju veza obrazovanja i tržište rada.

http://www.bos.rs

 

 

Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve “Čovekoljublje”

Čovekoljublje je dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve koja se bavi humanitarnim i razvojnim programima.

Osnovni princip rada Čovekoljublja je poštovanje ljudskog prava na dostojanstven život, odnosno pružanje pomoći onima kojima je potrebna, bez obzira na rasno, polno, versko ili seksualno opredeljenje. Fondacija je osnovana 1991. godine kao odgovor Srpske pravoslavne crkve na humanitarne potrebe stanovništva. Od 2000. godine, započinje svoj rad sa razvojnim programima namenjenim osetljivim grupama kao što su deca, stari, ljudi koji žive sa HIV/sidom, terminalno oboleli, i osobe sa invaliditetom. Programi koji se sprovode uključuju aktivnosti psiho-socijalne podrške, kurseve za nezaposlene, obrazovne kurseve, programe za ekonomsko osnaživanje, i osnaživanje kapaciteta u lokalnim zajednicama.

Od 2015. godine, usled ratnih dešavanja na Bliskom istoku, veliki broj ljudi ulazi na teritoriju Republike Srbije na putu ka Zapadnoj Evropi. Čovekoljublje uz pomoć svojih međunarodnih partnera uspeva da u kratkom roku obezbedi velike količine hrane, vode, higijenskih sredstava, garderobe kao i finansijsku pomoć za izbeglice koje su na teritoriji Srbije. U bliskoj saradnji sa predstavnicima državnih i lokalnih vlasti, kao i Komesarijatom za izbeglice, Čovekoljublje nastavlja svoj rad sa ovom populacijom u prihvatnim centrima, kao i u posebnim centrima u kojima su smeštene žrtve trgovine ljudima kao i maloletnici bez pratnje.

http://www.covekoljublje.org/

 

 

Opština Šid

Opština Šid nalazi se u jugo-zapadnom delu Vojvodine na tromeđi Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i predstavlja drugu po veličini opštinu na teritoriji Srema. Zbog svog specifičnog geografskog položaja, na teritoriji opštine postoji čak sedam graničnih prelaza. Opština obuhvata 19 naseljenih mesta sa ukupno 34.188 stanovnika. Najveće naseljeno mesto je Šid, koji je ujedno i centar opštine, i u kojem živi oko 15.000 stanovnika.

Od početka migrantske krize, kroz opštinu Šid je prošlo oko milion izbeglica iz Irana, Iraka, Avganistana, Sirije, Pakistana, Alžira, Maroka i mnogih drugih zemalja. Danas u Šidu postoje tri centra: Prihvatni centar Adaševci, prihvatni centar Principovac i prihvatni centar Šid. Prema izveštaju Komesarijata za izbeglice za januar 2019. godine, u prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid trenutno boravi oko 1200 migranata.

Partner na ovom projektu je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Šid. Kancelarija između ostalih aktivnosti sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, priprema baze podataka o raspoloživoj radnoj snazi, priprema Plan za obrazovanje i prekvalifikaciju nezaposlenih u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada i pruža nezaposlenima informacije u vezi sa pokretanjem privatnog biznisa, potrebama investitora za radnom snagom i programima za samozapošljavanje.

http://www.sid.rs